Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Zawartość stron

Logo Fundusze EuropejskieLogo Pomorze Zachodnielogo Unia Europejska

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy
w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu:

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - III"


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Oś priorytetowa VI Rynek Pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim.

Grupa docelowa - osoby powyżej 30 lat  (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, dla których określono I lub II profil pomocy.

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:
 • Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy
 • Staż
 • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
 • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Prace interwencyjne
 • Szkolenia indywidualne
Realizacja projektu zakłada:
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej- 33%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - 30%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach- 38%.
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 507 593,00 zł, w tym ze środków wspólnotowych : 1 281 454,00 zł, stanowi to 85,00% wydatków kwalifikowalnych.
 
Okres realizacji  projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę