Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Zawartość stron

logo power                                                                                                          logo Unia Europejska

Projekt –

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie kołobrzeskim (III)"

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychPowiat Kołobrzeski/Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że w 2017 rozpoczął realizację projektu pn.Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)" w terminie od 01.01.2017 do 30.09.2018 r. dla 240 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Kołobrzeg.
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
 
Wartość projektu: 1 983 610,80 zł

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim.

Grupa docelowa – osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET[1].
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.


Informujemy, że posiadamy jeszcze wolne środki umożliwiające sfinansowanie wybranych form wsparcia, zaplanowanych w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)" realizowanym od 01.01.2017 do 30.09.2018 roku
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 
 
 
 
Formy aktywizacji dostępne w ramach projektu:
  • Staż;
  • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej;
  • Prace interwencyjne;
  • Bon szkoleniowy;
  • Szkolenia indywidualne;
  • Bon na zasiedlenie.
Wnioski można pobrać osobiście, w siedzibie Urzędu, w pok. Nr 3 oraz na stronie internetowej http://kolobrzeg.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania. Wszystkie informacje na temat form wsparcia dostępne są pod numerem telefonu 943524133 wew. 119.
UWAGA! Wymagana jest efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu stażu, tj. zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego na okres minimum 3 pełnych miesięcy. Umowa cywilnoprawna musi mieć wartość co najmniej 3 – krotności minimalnego wynagrodzenia.
 
 
 
 
Zapraszamy do współpracy
 
[1] Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: jest bezrobotna, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkoliła się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę