Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Zawartość stron

Projekt - "Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim - IV"

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuję, iż rozpoczął realizację projektu:

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim IV"


REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

Oś priorytetowa VI Rynek Pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kołobrzeskim.

Grupa docelowa - osoby powyżej 30 lat (tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia), znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, dla których określono I lub II profil pomocy.

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:
 • Indywidualny Plan Działania, Poradnictwo zawodowe, Pośrednictwo pracy
 • Staż
 • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
 • Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • Prace interwencyjne
 • Szkolenia indywidualne oraz grupowe
Realizacja projektu zakłada:
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej- 42%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 42%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych - 42%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 42%;
 • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach- 42%.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 293 612,00 zł, w tym wkład unijny: 1 099 570,00 zł i krajowy wkład publiczny: 194 042,00 zł.
Okres realizacji  projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

W razie dodatkowych pytań informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. nr 24 lub telefonicznie 94 35 24 133 wew. 107.
 
Załączniki
Informacja dla uczestników programu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.pdf (pdf, 172 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę