Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu


Zawartość stron

logo power                                                                                                          logo Unia Europejska

Projekt – „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)"

 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu informuje, że rozpoczął realizację projektu dla 254 osób:

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim (III)

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy w powiecie kołobrzeskim.

Grupa docelowa – osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET.
 
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: jest bezrobotna, nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkoliła się w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych.

Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem:
  • Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe;
  • Staż;
  • Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej;
  • Prace interwencyjne;
  • Bon szkoleniowy;
  • Szkolenia indywidualne;
  • Bon na zasiedlenie;
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 17% osób niepełnosprawnych, 35% osób długotrwale bezrobotnych, 48% osób o niskich kwalifikacjach oraz 43% osób niekwalifikujących się do żadnej z wymienionych grup docelowych biorących udział w projekcie i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu.
 
Całkowita wartość projektu wynosi: 2 322 015,00zł, w tym ze środków wspólnotowych : 2 133 699,00 zł., stanowi to 91,89% wydatków kwalifikowalnych.

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018

W razie dodatkowych pytań może Pan uzyskać informacje osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w pok. nr 24 lub telefonicznie 94 35 24 133 wew. 107.

 
Załączniki
Informacja dla uczestników programu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.pdf (pdf, 164 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę